Middagsymposium


8 juni 2023


Bildung.city | Amsterdam

Programma

12:30

Inloop met koffie of thee

13:00 Dhian Sioe Lie

Opening door de dagvoorzitter

Dhian Sioe Lie, Voorzitter van de Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam

13:15 Gerard Donkers

Inleiding door Gerard Donkers

Gerard Donkers, auteur van het boek ‘Grondbeginselen van Veranderen’ (SWP, 2023)

Gerard Donkers, auteur van het boek, vertelt over motivatie, opzet en bevindingen van het onderzoek naar grondbeginselen van veranderen en de actuele relevantie ervan voor praktijk en theorie van Sociale Veranderkunde.
13:45

Vragen en reacties uit de zaal

14:00 Jaap Ikink

Inleiding door Jaap Ikink

Jaap Ikink, kerndocent bij de master Social Work aan de NHL Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool

Het Hoger Onderwijs bereidt studenten voor op een professionele wijze hun toekomstig beroeps- of vakgebied vorm te geven. Dat vindt niet plaats in een stabiele omgeving, maar in een onzekere en chaotische wereld. Meer dan voorheen zal 'veranderen' in die complexe wereld bestaan uit 'proberen', experimenteren en voortdurend leren. Met het boek Grondbeginselen van veranderen willen we studenten toerusten hoe om te gaan met die onzekere wereld en een voor hen ongewisse toekomst. Wat betekenen de door ons gedefinieerde basisthema's van sociale veranderkunde voor het onderwijs en hoe kunnen studenten en docenten zich hierdoor laten inspireren?

14:30

Vragen en reacties uit de zaal

14:45

Pauze

15:15 Suzanne Bunnik

Praktijkcasus inclusief discussie met de zaal

Suzanne Bunnik, auteur en begeleider van transformatieprocessen in de gemeentelijke praktijk

Suzanne Bunnik neemt u mee in een verander- en leertraject uit haar werkpraktijk. De dagvoorzitter Dhian Sioe Lie gaat vervolgens in gesprek met haar en met de zaal over de veranderkundige aspecten in deze casus. Doel van deze reflectie is meer inzicht te verkrijgen in mogelijke sterke en zwakke punten, hiervan te leren en op deze wijze uiteindelijk bij te dragen aan verdere theorieontwikkeling.

15:45 Nelly Labrie

Oprichting landelijk platform

Nelly Labrie, manager maatschappelijke dienstverlening bij MDRplus te Rotterdam

Nelly Labrie levert het startschot voor de oprichting van een Landelijk Platform Sociale Veranderkunde. De kerngroep van dit platform bestaat op dit moment uit Gerard Donkers, Jaap Ikink, Suzanne Bunnik en Nelly labrie. Aanwezigen worden uitgenodigd om aan dit platform deel te nemen of aan te geven of ze op de hoogte gehouden willen worden van haar activiteiten. In bijeenkomsten van het platform worden mensen uitgenodigd om casuïstiek uit hun praktijk in te brengen. De ingebrachte casussen worden besproken in relatie tot ‘Grondbeginselen van veranderen’. Als hulpmiddel daarbij is een werkboekje gemaakt. Daarin staan inhoudelijke en didactische suggesties om veranderprocessen te onderzoeken, te ervaren en te ontwerpen. Deelname draagt bij aan een kritische reflectie op de praktijk en aan kennis en doorontwikkeling van de sociale veranderkunde. Nelly Labrie zal ingaan op de achterliggende bedoeling en werkwijze van het platform.

16:15

Reacties uit de zaal

16:30

Toekomst en afronding door dagvoorzitter

16:35

Nazit en borrel